Ważny od dnia 1 kwietnia 2019r.

  1. Opłata dodatkowa za przejazd bez biletu - 300,00zł
  2. Opłata dodatkowa za przejazd bez ważnego dokumentu uprawniającego do ulgi - 240,00zł
  3. Opłata za spowodowanianie zatrzymania autobusu - 900,00zł

W/w opłaty uregulowane podczas kontroli lub w terminie do 3 dni po dacie kontroli wynoszą odpowiednio:

  • w pkt. 1 - 210,00zł
  • w pkt. 2 - 170,00zł

Opłata manipulacyjna pokrywająca czynności związane z brakiem podczas kontroli biletu miesięcznego lub dokumentu uprawniającego do korzystania z bezpłatnego lub ulgowego przejazdu przedłożonego w terminie 7 dni od daty kontroli - 30,00zł.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 15 listopada 1986r. Prawo Przewozowe Dz. U. z 2000r. nr 50 poz. 601 z późniejszymi zmianami.

Kontrolę wykonuje: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "ANEX" ul. Lwowska 77, 38-200 Jasło, tel. 605 104 393, email: puhanex@interia.pl

Brakujące podczas kontroli dokumenty (bilet miesięczny, legitymację uprawniającą do ulgi) należy wysłać w terminie do 7 dni na adres siedziby przedsiębiorstwa "ANEX", potwierdzoną kserokopię brakującego podczas kontroli dokumentu oraz ksierokopię dokonanej wpłaty opłaty manipulacyjnej na konto przedsiębiorstwa.

Nr rachunku: 45 1050 1458 1000 0092 7896 5661 ING Bank Śląski S.A. Oddział w Jaśle.